Подслушано Чадан

Подслушано Чадан. Подслушано по городам в городе Чадан - свежие истории, откровения и сплетни про Чадан вы можете подслушать про Чадан прямо сейчас!

Экии ынак эргим башкыларым, картап ...

Экии ынак эргим башкыларым, картап школаны сакты бээр чуве дир кижи. Ынчанна кижи анчыгсынып школаны дурген доозупса деп бодаар, ам студендилей бээрге ында сени уйнуннадып мону кыл Чимит онаалган кылбаан сен Чимит ол чувен белетке кыл дп турар башкылар чок, шупту чуве каржы апаар чуве дир.Хензиг частырыг кылырынга-ла сени куду бадырарын бодаар. Школага болза ындыг эвес болгай, сээн багай 3дп демдек безин четпес демдээнни 4 кылдыр эдип бээрин кызыдар болбас ик бе башкылар. Безин чадаар школага ийе ол 40 мин орарындан безин чалгараар, ам студент апаарга 1:40 шак боор. Чогум черле солун солун студендилээрге, анаа ап кээр болза черле школа ышкаш эргим чуве чок, ында аразында корушпес башкыларын безин дыка эки апаар, ынчан мен ол хирезин билбейн анчыын бо башкынын дп чораар, ам ындыг эвес ам ол анчыгсынып турганым башкы башкылаар болза амырап амда оорединер башкы дп дилээр мен. Школа эргим бооп тр иин, ам бир шанс бээр болза картап оода 5-ки классче оорени бээр мен ааа😂😂😂Ынчаннаш бо доозуп турарга дунмаларымга ЕГЭ-лерин эки дужаап, эки ВУЗ-тар че дужаап кирерин кузедим

Подписка на Чадан